દેશભક્તિ શાયરી

નફરત યા મોહબ્બત
હિન્દુસ્તાન ઔર પાકિસ્તાન કે બીચ કી એ નફરત મિટાદે
અમન ઔર શાંતિ કો અપના કે મોહબ્બતેઇન જગાદે
મિલ જાયે જો એ દો તાકાતેઈન
તો હવાઓ કા રુખ મોડ દે
દુનિયા કો જુકા કે દિખાદેજો જુદા ઔર ખફા રહે તો?


સરફરોશી
મીટ તી નહિ મિટાને સે ફનાહ હોને કી ખ્વાહીશેન
જુકાતીનહિ જુકાને સે સર્ફરોશો કી કૈનૈતેઇન
યે હિંદ તુજ્પે હૈ કુરબાન કતરા કતરા ઇસ ખૂન કા
જિસ્મો જાન ક્યાં ચીજ હૈ હમ લાયે હે નજરના-એ-રૂહ તેરે વાસ્તે.

વતન-એ-શામ
જમીન-એ-પાક...અબ નાપાકીયોન કો ધો નહિ સકતી.....
વતન કી શામ-એ-આઝાદી કભી ધુલ હો નહિ સકતી.....

No comments:

Post a Comment